This is Yaker Gong.

My advisor: Dr. Jianfeng Zhan (@jfzhan)

Advisor during undergraduate period: Prof. Yu Liu (@dianliuyu)

mail